Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió Extraordinària de Ple

Es celebrarà el Dimecres 30 de juny a les 12h

DILLUNS 28 JUNY 2021

S'informa a tots els veïns i veïnes que hi haurà Ple amb caràcter extraordinari, el proper dimecres 30 de juny de 2021 a les 12h

Data:  Dimecres 30 de junyde 2021
Hora:  12 hores 
Lloc:   Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 9/10/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia.
 3. APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIVA DE LLADORRE “NOVA QUALIFICACIÓ DEL EDIFICI EXISTENT AL CAMI DE LA MOLINA DINS EL NUCLI URBA DE TAVACAN “ TEXT REFÓS NUM. 2
 4. Donar compte de la Liquidació pressupost 2020 Ajuntament i CALP i de la  tramesa a la Generalitat i Ministerio Hacienda
 5. Informe de la Comissió Especial de Comptes, comptes de l’exercici 2020 Ajuntament i CALP
 6. Proposta d’acord, si s’escau, aprovació ajuts festes majors del municipi 2021
 7. Proposta d’acord, si s’escau, aprovació de bestretes a entitats de la població
 8. Aprovació, si s’escau del projecte executiu de restauració i consolidació de les esglésies del municipi de Lladorre i del Plec de Clàusules Administratives i resta de documentació per a la seva licitació
 9. Modificació de crèdit 1/2021
 10. PROPOSTA D’ACORD, si s’escau, de condonació d’un 12% del canon anual del refugi de la pleta del prat
 11. PROPOSTA D’ACORD, de reserva de crèdit per a ajuts destinat als establiments de comerç , turisme i transport del municipi
 12. Proposta d’acord, si s’escau, de sol·licitud i/o acceptació de subvencions
 13. Informes d’Alcaldia
 14. Donar compte de les ACTES DE CESSIÓ VOLUNTARIA signades
 15. Aprovació de mocions

Salvador Tomàs Bosch 

L’Alcalde